Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

NÁSTUP DO ŠKOLY – rozhoduje ředitel školy

Situace
– dítě dovrší 6 let do 31.8. daného roku
Potřebné doklady, podmínky
Kontaktní osoby
Termíny
Přijetí k zákl. vzdělávání (zápis do 1.třídy)
– dítě je po odkladu
Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání elektronicky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
– rodný list dítěte, – OP zákonného zástupce, Přednost mají děti ze spádové oblasti školy.
V. Smetanová, zástupkyně ŘŠ, tel. 226809705
1. – 30. dubna daného roku
Odklad povinné školní docházky
– doporučení ped.psych. poradny

doporučení dětského lékaře
Žádost o odklad školní docházky elektronicky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
a) pokud bude proveden odklad před zápisem k ZV nebo v době zápisu, jsou třeba stejné doklady jako u zápisu do 1. třídy

b) pokud bude žádost o odklad následovat po žádosti o přijetí k ZV, další doklady nejsou potřeba
V. Smetanová, zástupkyně ŘŠ, tel. 226809705
nejpozději do 30. dubna daného roku
Přijetí do přípravné třídy
– dítě má povolen odklad PŠD

doporučení ped.psych. poradny
Žádost o přijetí do přípravné třídy elektronicky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
a) pokud proběhl zápis dítěte na naší škole, nejsou potřeba žádné další doklady

b) pokud dítě neprošlo zápisem na naší škole, jsou požadovány stejné doklady jako u zápisu
V. Smetanová, zástupkyně ŘŠ, tel. 226809705
nejpozději do 13. května daného roku
Přestup z jiné školy
– rodina se přestěhovala do spádové oblasti školy
– rodný list žáka, – doklad o trvalém pobytu žáka ve spádové oblasti školy, – doklad totožnosti zák. zástupce, – poslední vysvědčení ze současné školy
Pro I. stupeň: V. Smetanová, zástupce ŘŠ, tel. 226809705

Pro II. stupeň: J. Svobodová, zástupce ŘŠ, tel. 226809704
minimálně jeden týden před předpokládaným nástupem
Translate