Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výsledky přijímacího řízení

Pro školní rok 2024/2025 je zaveden elektronický registrační systém. Odkaz zde: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. Přihlášku je možno vygenerovat od 17. dubna 2024.

Termín pro odevzdání přihlášek do přípravné třídy (včetně doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení) je nejpozději do 10. 5. 2024. Průběh správního řízení v dané věci je možno sledovat v registračním systému. Rozhodnutí bude zveřejněno 17. května 2024.

Přijímání dětí do přípravné třídy

Do přípravné třídy jsou přijímány děti v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na žádost zákonného zástupce. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy je možno dodat i korespondenční formou (poštovní nebo datová schránka/mail zapis@zskaterinky.cz).

Podmínky pro zařazení dítěte do přípravné třídy:

  • dítěti byl povolen odklad školní docházky
  • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel školy o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje, může být i součástí žádosti odklad povinné školní docházky).
  • v případě většího počtu žádostí bude ředitel školy rozhodovat na základě daných kritérií.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy:

  • dítě má povolen odklad školní docházky
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, patří do spádového oblasti Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území MČ Praha 11


INFORMAČNÍ LETÁK PRO ROK 2024

Komu jsou přípravné třídy určeny?
Přípravné třídy

jsou určeny zejm. dětem s odkladem školní docházky, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?
O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:
dítěti byl povolen odklad, nebo je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje, může být i součástí žádosti odklad povinné školní docházky).
V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných kritérií:
– dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11
– má povolen odklad povinné školní docházky
– patří do spádového obvodu dané školy
– má v dané škole sourozence.
Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
– na žádost zákonného zástupce dítěte
– jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě
– jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Průběh vzdělávání v přípravné třídě
Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).
Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.
– Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy
Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.
Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví škola).
Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.
Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

Poznámka:
1. Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
2. Přípravné třídy jsou určeny zejména pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
3. Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

Translate