Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ AKTIVITY

Aktivity naší školy zahrnují pestrou paletu akcí ve škole i mimo ni a dají se rozdělit do několika oblastí.

Aktivity spojené s výukou – nabídka pražských muzeí a dalších vzdělávacích a kulturních institucí je velmi široká a umožňuje nám prokládat výuku i dalšími metodami vzdělávání, kterými jsou zejm. vlastní zážitek, objevování nových poznatků vlastní činností a „osahání“ si některých vzdělávacích výstupů v praxi.

 


Máme zpracovaný systém pro plánování těchto aktivit v průběhu celého školního roku, snažíme se je rozložit rovnoměrně do jednotlivých měsíců, i když někdy nám tento plán naruší aktuální zajímavá akce.
Mezi instituce, které navštěvujeme nejčastěji patří opatovská knihovna, Toulcův dvůr, zoologická zahrada, planetárium a řada pražských muzeí.

Všechny akce jsou zaneseny do měsíčních a týdenních plánů a můžete se o nich dozvědět v předstihu z našich webových stránek.

Dlouholetou tradicí jsou čtvrtletní Dny za odměnu, pro které jsou vybíráni žáci, kteří v uplynulém čtvrtletí významně pozitivně zasáhli svou aktivitou do života třídy nebo školy.

S výukou souvisí i naše další, jednorázová aktivita spojená se začátkem školního roku. Jedná se o možnost „zakoupit“ sady požadovaných sešitů a odsouhlasených pracovních sešitů přímo ve škole. Rodiče ušetří, protože množstevní slevy snižují náklady na tyto pomůcky, navíc jim odpadá nutnost běhat po papírnictvích a knihkupectvích a shánět požadované. Škola má zase jistotu, že v daný čas mají všichni žáci k dispozici požadované vybavení. Máme s tím jako škola sice práci navíc, ale výsledek je oboustranně uspokojivý.

Aktivity školní družiny jsou velmi pestré a určitě o ní neplatí, že by byla „odkladištěm“ dětí, kde se nic neděje. V rámci vlastního vzdělávacího programu děti navštěvují různá kulturní vystoupení, účastní se většiny akcí, které pořádá naše městská část pro děti, navštěvují zajímavé expozice nejen v Praze, ale i mimo ni. Jako adoptivní rodiče několika zvířátek jsou v pravidelném styku se zoologickou zahradou a svoje přírodovědné kompetence rozšiřují i pravidelnou péčí družinovou želvu Piškotku. Několikrát za rok mají možnost navštívit družinu i rodiče, zejm. u příležitosti některých svátků, kdy mohou společně se svými dětmi pracovat na vlastních výtvotech, dekoracích apod.

Zájmové kroužky jsou opět v naší škole hojně nabízeny a využívány. Snažíme se, aby nabídka byla co nejpestřejší a kromě vlastních lektorů využíváme i externisty, zejm. u těch kroužků, které již vyžadují určitou specializaci a odbornost.

Samostatnou kapitolou školních aktivit jsou akce konané ve spolupráci s Klubem přátel školy. Je úžasné kolik zapálených rodičů se najde, aby pro děti i ostatní rodiče připravili čím dál propracovanější a masovější akce, které se již staly tradicí. Je výborné, že kromě nadšených rodičů si najde vždy i dost nejen zapálených učitelů a dalších zaměstnanců, ale i našich žáků, bez jejichž pomoci by se žádná akce nekonala (Halloween, Mikulášská nadílka, Kateřinské hody, společenský večer a zřejmě největší akce na závěr školního roku – Zahradní slavnost).

Translate