Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

I. Základní údaje o subjektu
Název subjektu: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Adresa: Ke Kateřinkám 1400, 149 00 Praha 4
Platná zřizovací listina: MČ Praha 11, schváleno usnesením zastupitelstva MČ dne 20.10.2005; platná od 1.12.2005
Zřizovatel: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61388483
Škola zahrnuje tyto části: základní škola, školní jídelna, školní družina

II. Organizační struktura
Ředitel: Mgr. Jiří Šimon (jmenovací dekret s platností od 1.8.2019)
Statutární zástupce ŘŠ: Mgr. Vladislava Smetanová (I. st., výchovná poradkyně, školní družina)
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Jana Svobodová (II. st., školní metodik prevence)
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Lenka Mašínová (školní matrika, dokumentace školy, výkaznictví)
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Hana Turáková
Vedoucí školní jídelny: Michaela Labutová

III. Podávání informací
Pracovník určený pro podávání informací: Mgr. Vladislava Smetanová
Kontaktní údaje: tel. 226 809 703, e-mail: smetanova@zskaterinky.cz
Úřední hodiny: nutno dohodnout telefonicky předem
Ceník kopírovacích prací a vydávání kopií vysvědčení

IV. Přehled nejdůležitějších předpisů (v platném znění):
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

V. Výroční zpráva o činnosti za loňský školní rok zde

INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.

Rozpočet na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu 2025-26

INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 Sb.

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Translate