Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

CO DĚLAT, ABY VAŠE DÍTĚ ZAHÁJILO POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU ÚSPĚŠNĚ

Vyčleňte si čas každou první středu v měsíci (od ledna 2019) a přijďte se svým dítětem na Tvořivou Kateřinku nanečisto. Seznámíte se společně s prostředím školy, které zejm. pro vaše dítě přestane být neznámým místem. Na jednotlivých „Tvořivkách“ si vaše dítě vyzkouší řadu školních činností a postupně si zvykne na prostředí „velké školy“.

Věnujte pozornost tomu, jak vaše dítě mluví; pokud vaše dítě má některý z typů vad řeči, je potřeba systematická odborná péče ještě před nástupem do školy. Náprava vad řeči je „běh na dlouhou trať“, ale je potřeba začít a vydržet. Rodina musí problém začít řešit co nejdříve, musí s dítětem cvičit a být mu dobrým vzorem. Všichni členové rodiny musí s dítětem přirozeně komunikovat. Rodiče nesmí na dítě nikterak tlačit, ale musí postupovat podle pokynů odborníka, které se mohou u každé diagnózy a dítěte lišit.
Poruchy řeči mohou zásadně ovlivnit školní úspěšnost, čtení i psaní, nemluvě o znevýhodněném postavení mezi vrstevníky, kteří jeho řeči nebudou rozumět. U dětí s řečovými nedostatky také často nacházíme nezralost hrubé a jemné motoriky, významný vliv má na správnou řeč také zrakové a sluchové vnímání.

Přečtěte si Doporučení pro rodiče a zkuste se jimi co nejvíce řídit, a to nejen v tomto školním roce, ale i později, kdy bude vaše dítě navštěvovat základní školu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Novela školského zákona platná od 1. září 2017 stanovuje povinnost předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem do základní školy.
Jaké jsou možnosti plnění této povinnosti:
– Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
– Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
-Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem b) a c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Translate