Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Výsledky přijímacího řízení

Pro školní rok 2024/2025 je od 1. dubna spuštěn elektronický registrační systém zápisů. Odkaz zde: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

Po vstupu do systému Vám bude vygenerováno registrační číslo, vyplníte potřebné údaje, vytisknete oboustranně žádost, podepíšete a odnesete do školy ve dnech zápisu. V systému si můžete zarezervovat i konkrétní den a čas Vaší návštěvy.

Žádosti o přijetí přijímáme až do 30. dubna 2024. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne:

  • ve středu 10. dubna od 14:00 do 17:30 hodin
  • ve čtvrtek 11. dubna od 14:00 do 16:00 hodin

V těchto dnech se těšíme na Vaši návštěvu s dětmi a očekáváme největší počet odevzdaných žádostí o přijetí. Stav žádostí uvidí žadatelé v elektronickém systému.

Zápis dětí z Ukrajiny proběhne ve výše uvedených termínech a za stejných podmínek také přes registrační systém.

Podrobné informace a postup zápisu do prvních tříd na naší škole – zde.

Virtuální nahlédnutí do školy

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY:

Spádové ulice Praha 11:
Bohúňova, Doubravická, Chomutovická, Jažlovická, Ke Kateřinkám, Ke Škole, Metodějova, Modletická, Radimovická, Tererova, Vidimova, Zdiměřická.

Pro I. stupeň Praha Újezd – sídelní část Kateřinky:
Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu,
U Pramene, Vodnická

Pro II. stupeň: celé území městské části Praha – Újezd.

Mapa spádové oblasti

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU – obecně

Které děti musejí k zápisu?
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31.8.2024 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

Co vzít k zápisu s sebou?
K zápisu se normálních okolností musí dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále je potřeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jak bude probíhat zápis?
Zaregistrujete se v jednotném registračním systému, který Vám vygeneruje jedinečné číslo, vyplníte potřebné údaje, vytisknete oboustranně přihlášku, podepíšete a přinesete k zápisu do školy. 

Stav žádosti pak vidíte v systému, kde je možno požádat i o odklad a o zařazení do přípravné třídy.

Jak postupovat, když v době zápisu je dítě nemocné nebo mimo Prahu?
V případě nemoci dítěte lze provést zápis v daném termínu i bez jeho přítomnosti. Podepsanou žádost je  možné dodat do školy i jinak (poštovní schránka, barevný sken datovou schránkou či emailem s el. podpisem). Lze také samozřejmě provést dodatečný zápis, který je možno dohodnout s paní zástupkyní Vladislavou Smetanovou, tel. 226 809 705.

Co všechno musí předškolák umět?
Pokud dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad – je vaše dítě na školu připraveno. Školáci by měli dokázat zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a  uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat, důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).
Podrobněji v Je dítě zralé pro školní docházku?

Chcete získat další informace?
prohlédněte si webové stránky školy
– navštěvujte Tvořivou Kateřinku nanečisto (první středa v měsíci)
– zeptejte se na 226 809 705 nebo 226 809 703
– domluvte si schůzku na termín, který dohodnete na výše uvedených číslech.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven do 30. dubna. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.
Doporučujeme rodičům, kteří mají o odklad zájem, aby si vyřídili potřebná potvrzení ještě před termínem zápisu.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 ZAPISUJEME TYTO DĚTI:

– děti, které dovrší do 31.8.2024 šest let věku
– děti po odkladu školní docházky
– děti narozené 1.9.2018 – 31.8.2019 pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Ke Kateřinkám stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.

3. Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Vestec ze dne 20.12.2019). Děti s trvalým pobytem v obci Nupaky. (Na základě Dohody o spolupráci mezi MČ Praha 11 a obcí Nupaky ze dne 19.5.2021).

4. Děti s místem trvalého pobytu v jiné městské části.

5. Dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha.

TERMÍNY

1. – 30. 4. období zápisu dětí do do 1. tříd.

10. a 11. 4. fyzický zápis ve škole

30. 4. od 9 do 12 hod. možnost nahlédnout do spisu, před vydáním Rozhodnutí

3. 5. vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zveřejněním na nástěnce a webu školy

Translate