Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

CO NABÍZÍME

V rámci se vzdělávacího a výchovného procesu škola podporuje žáky, kteří mají zájem rozvíjet své dovednosti a schopnosti, současně věnuje péči i žákům s rizikem školní neúspěšnosti nebo žákům, kterým je potřeba poskytnout speciální pedagogickou péči a řadu možností uspět samozřejmě nabízí i těm „obyčejným“ žákům. Řadu možností nabízí realizace grantů, které získala škola z fondů Evropské unie. Důraz klademe i na spolupráci s rodiči.

Co všechno nabízíme a zajišťujeme?

PODPORU VÝUKY

Náš školní vzdělávací program Tvořivá škola Kateřinka se snaží v rámci výuky jednotlivých předmětů vtáhnout žáky do výuky aktivním, činnostním učením. Co všechno využíváme:

moderní vybavení všech tříd (dataprojektor, připojení na internet, každý vyučující používá ve výuce počítač);

–  v rámci výuky aktivační učební metody (projekty, skupinové vyučování, činnostní učení, soutěže, exkurze, vzdělávací akce mimo školní prostředí apod.), velkou váhu klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti;

– v rámci možností učebního plánu vyučujeme od 1. třídy anglický jazyk, od 8. ročníku nabízíme výuky němčiny nebo ruštiny;  od 2. do 6. třídy se v rámci informatiky naučí žáci používat nejen počítač, ale i základní programy, v 9. ročníku přidáme k těmto dovednostem ještě něco z finanční gramotnosti;

– máme vypracovaný systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. personálního zabezpečení, nabízíme pomocnou ruku žákům s rizikem školní neúspěšnosti a podporu i žákům nadaným

– pro podporu výuky využíváme i projekty, jejichž financování zajišťují fondy EU; v současné době ve škole probíhají dva projekty: S divadlem kolem světa a Kateřinky pro všechny.

S výukou souvisí i naše další, jednorázová aktivita spojená se začátkem školního roku. Jedná se o možnost „zakoupit“ sady požadovaných sešitů a odsouhlasených pracovních sešitů přímo ve škole. Rodiče ušetří, protože množstevní slevy snižují náklady na tyto pomůcky, navíc jim odpadá nutnost běhat po papírnictvích a knihkupectvích a shánět požadované. Škola má zase jistotu, že v daný čas mají všichni žáci k dispozici požadované vybavení. Máme s tím jako škola sice práci navíc, ale výsledek je oboustranně uspokojivý.

PODPORU UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

I v této oblasti nabízí škola nadstandardní příležitosti umělecky zaměřeným žákům. Kromě výuky hudební výchovy nadšenými hudebníky, organizujeme soutěže, přehlídky, výstavy a představení, kterých se svými pracemi a vystoupeními účastní naši žáci. Nejen jim, ale i ostatním, je určena řada kroužků výtvarných, hudebních, ale i divadelních.

KOMUNIKACI A PARTNERSTVÍ

Realizujeme princip „otevřených dveří“ – ve škole nenajdete zavřené dveře ani u vedení školy, ani u ostatních pracovníků školy. Žáci mohou svoje potřeby nebo problémy probrat se zvoleným pracovníkem téměř kdykoli, ve výběru osob mají  poměrně velké možnosti (třídní, či jiný učitel, školní psycholožka, zástupci ředitelky školy, otevřené dveře mají žáci i do ředitelny).

Přirozenými partnery školy jsou rodiče a jejich Klub přátel školy, okolní mateřské a základní školy a další instituce, se kterými škola spolupracuje.

ŠKOLNÍ DRUŽINU JAKO SOUČÁST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

Základní škola poskytuje žákům I. stupně možnost strávit část odpoledního volného času ve školní družině. Školní družina, která je určena našim nejmladším, nabízí a zajišťuje řadu aktivit vzdělávacích i výchovných, organizačně zabezpečuje zájmové aktivity, pořádá akce pro děti i rodiče. Obsahem práce jsou aktivity potřebné pro rozvoj osobnosti, kompenzující jednostrannou zátěž ze školy, zajišťující duševní hygienu, mají funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy.
ŠD pracují na základě vlastního školního vzdělávacího programu. Služby ŠD  jsou poskytovány za úplatu.
Vedoucí ŠD je Hana Turáková, tel. 226 809 724.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Službu, která je určena všem žákům, poskytuje v naší škole vlastní školní jídelně, která má dvě samostantné výdejny. Školní jídelna poskytuje strávníkům za úplatu jedno hlavní jídlo – oběd.
Vedoucí školní jídelny je Michaela Labutová, tel. 226 809 718.

Výchovu ke zdravému životnímu stylu chápeme jako učení se a realizaci správných rozhodnutí zejména v oblasti výživy a tělesného pohybu. V těchto základních oblastech se žáci vzdělávají v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na I. i II. stupni a současně škola sama realizuje řadu aktivit na podporu zdravého životního stylu.

Jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Zásadami zdravé výživy se řídí i školní jídelna.

Kromě předmětu tělesná výchova, jehož součástí je ve 2. a 3. ročníku výuka plavání, nabízí škola každoročně velké množství sportovních kroužků. Ti nejlepší sportovci potom úspěšně reprezentují školu ve sportovních soutěžích, a to i na celostátní úrovni.

ŠKOLNÍ KROUŽKY

Škola každoročně nabízí řadu sportovních i „nesportovních“ kroužků, které jsou vedeny jednak pedagogickými pracovníky školy, jednak externími spolupracovníky. Konkrétní nabídka je zveřejňována vždy na začátku školního roku.
Školní kroužky koordinují zástupkyně ředitele: Vladislava Smetanová – I.st., tel. 226 809 705, Jana Svobodová – II.st., tel. 226 809 704.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY ŠKOLNÍCH PROSTOR

Budova školy je plně obsazena, proto škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá školní prostory pouze krátkodobě, v době, kdy dané prostory nejsou školou využívány.
Pronajímáme: školní tělocvičny pro sportovní činnost (v pracovní dny, v odpoledních hodinách, nejpozději do 21,00 hod.) a školní jídelny.
Pronájmy školních prostor má na starosti Iva Králová, tel. 226 809 709.
 

Translate