Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád vychází zejm. z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a dále z dalších předpisů týkajících se základní školy.

Obsah školního řádu:

1.1     Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

a)       práva žáků
b)       práva zákonných zástupců
c)       povinnosti žáků
d)       povinnosti zákonných zástupců
e)       zásady slušného chování ve škole a další zásady
f)       pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy (ostatními pracovníky školy)

1.2     Provozní a režimové podrobnosti, které se týkají všech dotčených osob

1.3     Podmínky nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přímých účastníků vzdělávání a jejich ochrany před násilím, diskriminací, nepřátelstvím nebo dalšími nežádoucími jevy

a)       zajištění podmínek BOZ
b)       ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, násilí a nepřátelství

1.4     Zacházení se školním majetkem, učebnicemi, školními potřebami  a zařízením

1.5     Ustanovení pro rodiče a další návštěvníky školy

2.   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád je k dispozici u vedení školy a je vyvěšen na nástěnce u kanceláří školy.

Translate