Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL


Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Doučování žáků škol“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na doučování žáků slabých v prospěchu a doplnění učiva pro žáky, kteří během distnační výuky neměli možnost, pro technické nedostatky, se aktivně účastnit online výuky.

      

Demokratická kultura ve školách

Škola je zapojena společně s Centrem občanského vzdělávání do projektu “ Demokratická kultura ve školách“.
Nositelem projektu je zřizovatel školy.
Realizace: září 2021 – červen 2023

Termíny setkání pro žáky, rodiče i školskou radu viz. infiormační systém školy – nástěnka školy.
Nebo na https://www.evaluaceproskolu.cz/zapojene-skoly/ZS-Ke-Katerinkam

Další informace v letáčku.

Informace o žákovském parlamentu.

Co jsme udělali.

Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání díky vybudování učebny polytechnické výchovy a pořízením odpovídajícího vybavení učebny.

Název výzvy: OPPPR_48. výzva SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III
Název projektu CZ:
Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002146
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Realizace projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022

Celkový náklad na projekt: 1.901.555,- Kč
Dotace EU: 1.711.400,- Kč
Spoluúčast školy: 190.155,- Kč

Dílna pro žáky je dokončena

Díky finanční podpoře EU se během léta 2022 podařilo vybudovat moderní polytechnickou učebnu. Žáci se seznámí s ručním nářadím na opracování vybraných materiálů. Vyzkouší si manuální rukodělné činnosti. Výuka v žákovské dílně podpoří rozvoj jemné i hrubé motoriky, znalosti o vlastnostech materiálů, orientaci v jednoduché technické dokumentaci a rozvine jejich kreativitu a fantazii.

ÚPRAVA ATRIA ŠKOLY – vybudování přírodní zahrady

Název projektu: Úprava stávajícího atria při ZŠ Ke Kateřinkám
Projekt spolufinancován Státním fondem pro životní prostředí
Registrační číslo:   1190700196   
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Realizace projektu: březen 2020 – červen 2021

Celkový náklad na projekt:   581.362,- Kč
Příspěvek SFŽP:   494.157,- Kč
Spoluúčast školy:   87.204,- Kč

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu. Smyslem projektu je poskytnout žákům teoretické a praktické vzdělávání v oblasti EVVO, a to prostřednictvím naučných a interaktivních prvků – Dendrofón, Kneippův pocitový chodník, Expozice léčivých a aromatických bylin, Sluneční hodiny, Kladina, Hmyzí hotel a různé varianty tzv. Balančních chodníků. V rámci projektu přírodní zahrady bude navíc pořízen Přístřešek z přírodního materiálu, Mobiliář a Vyvýšené záhony. Součástí projektu je výsadba 1 listnatého stromu. Použité materiály jsou přírodního charakteru, je připraven plán údržby, vč. určení zodpovědné osoby. Realizace projektu je velmi potřebná pro další rozvoj EVVO na ZŠ.

 

 

 

ODLIŠNOST INSPIRUJE III – MĚNÍME KLIMA ŠKOL

 V rámci projektu budou v šesti pražských školách realizovány výukové, vzdělávací, poznávací a networkingové aktivity v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji.

Od 1.1.2020 do 30.6.2023 je naše škola zapojena do projektu Odlišnost inspiruje III – měníme klima škol, v němž se uskuteční řada aktivit ve třech oblastech: začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, rozvoji demokratické kultury a kompetencí k udržitelnému rozvoji.Projekt zastřešuje Osvětová beseda o.p.s.

Součástí tohoto projektu je tvorba příručky pro začleňování dětí s OMJ, kurzy DVVP pro vyučující, workshopy pro žáky, výjezd do evropského parlamentu, networkingové výjezdy pro vyučující.

V rámci projektu vznikla příručka pro učitele školy, jak postupovat v jednání s rodiči a žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. PŘÍRUČKA

S DIVADLEM KOLEM SVĚTA

V termínu od 1.9.2017 do 31.8.2019 realizujeme v rámci výzvy číslo 21, Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti také projekt „S divadlem kolem světa“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_0000309.
Cíle projektou jsou zejména:
– inovace vybraných odborných předmětů
– odborné exkurze
– projektové vyučování a projektové dny
– divadelní představení
– volnočasové aktivity.
Celková výše podpory je 3.381.864,- Kč (z toho 270.000 Kč investice).

INOVACE PŘEDMĚTŮ – VÝSTUPY
V rámci části projektu inovace předmětů vzniklo celkem 222 prezentací a dalších materiálů vztahujících se k výuce pěti předmětů na II. stupni:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA:   6. ročník   7. ročník   8. ročník I   8. ročník II   9. ročník I   9.ročník II   9. ročník III

DĚJEPIS:  6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník I   9. ročník II

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:   6. a 7. ročník   8. ročník   9. ročník

INFORMATIKA:   ICT   M Power Point   M Word   M Excel   Pelmel

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:   6. ročník I   6. ročník II   6. ročník III      7. ročník   8. ročník   9. ročník  

KROUŽKY:   Divadelní kroužky   Výtvarné  kroužky   Design I   Design II   Design III   Design IV

Translate