Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

DENNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Provoz školní družiny začíná v 6,30 hodin ranní družinou a končí v 17,30 hod.
 • Do ranní družiny přicházejí žáci samostatným, bočním vchodem po schodech, z boku družinového pavilonu od 6,30 do 7,30 hod.
  V herně ranní a koncové družiny si děti vyprávějí ve skupinách, rozprávějí s vychovatelkou, která podle situace vede společné hry, tělovýchovnou chvilku a dohlíží na volné hry dětí.
  Zpestřením bývá krátká pohádka v ranním televizním vysílání, děti mají možnost přípravy na vyučování i práce s knihami v družinové knihovně, která je u této herny umístěna.
 • Vychovatelky vždy odvádějí děti na vyučování.
 • Odpolední provoz začíná po skončení vyučování.Pedagogický pracovník družiny přebírá žáky svého oddělení od vyučujícího poslední vyučovací hodiny.
  V rámci sebeobslužné činnosti si děti ukládají svršky, odchází do své herny a připravují se na oběd.
 • Po obědě následuje odpočinková činnost, na kterou navazuje zájmová činnost na principu dobrovolnosti.
 • Vyzvedávání žáků je možné vždy po obědě až do 14,00 hod. bočním vchodem (schodištěm) do družinového pavilonu. Doprovodná osoba se hlásí prostřednictvím čipu.
 • V době od 14 do 15,45 hodin (v zimních měsících do 15,30 hod.) žáky není možno vyzvedávat (s výjimkou dohody po skončení zájm. kroužku), protože rekreační činnost venku, zájmové činnosti v okolí školy, návštěvy kulturních zařízení a dalších společenských aktivit probíhají mimo budovu školy.
 • Po příchodu z venku probíhá hygiena, svačina a příprava na vyučování.
 • Od 16,30 hodin funguje koncová družina. I v letošním školním roce se z hygienických důvodů budeme snažit oddělení neslučovat.  Žáci jsou vyzvedáváni opět samostatným vchodem po schodech z boku družinového pavilonu prostřednictvím domácího telefonu.
  V zimním období (prosinec – březen) lze žáka vyzvednout již od 15,30 hodin.
 • Provoz družiny končí v 17,30 hodin. 

 

 • Žáci se přihlašují do družiny písemně – vyplněním Přihlášky, odhlášení z družiny je rovněž písemné na odhlášce.
 • Školní družina zajišťuje pitný režim – ovocné šťávy, v zimě po vycházkách teplý čaj.
 • Družina využívá školní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, jsme vybaveni širokým sortimentem sportovního náčiní pro tělovýchovnou činnost.
  Ti nejmladší si nejraději užívají pobyt v čistém školním atriu vybaveném víceúčelovými prvky (prolézačky, klouzačka, horolezecká stěna a houpačky).
  Blízkost krásné milíčovské přírody využíváme při etapových hrách, rekreačních vycházkách a přírodovědné činnosti.
  K nejoblíbenějším společným programům patří tématicky zaměřené bály, turnaje ve společenských hrách, vánoční programy, pořady chystané dětmi Děti dětem, sportovní odpoledne, dopravní odpoledne, poutě, zimní krmení ptáků, péče o naši suchozemskou želvu, otevřené tvořivé dílny, prodejní výstavky vlastních výrobků, divadla aj.
 • Koordinujeme svoji činnost s účastí dětí v zájmových aktivitách školy.
 • Kontakt a info – vedoucí vychovatelka Hana Turáková (druzina@zskaterinky.cz, 226 809 724).

Plné znění řádu školní družiny a vnitřního řádu je vyvěšeno v pavilonu školní družiny.

Translate