Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KATEŘINKY PRO VŠECHNY IV – JAKOd 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004191, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností a inovativní vzdělávání žáků.
Celková výše podpory činí 6.325.381 Kč.

Již čtvrtý projekt „Kateřinky pro všechny“ jsme zaměřili na aktivity, které se nám ve škole nejvíce osvědčily nebo se ukázaly jako potřebné:
1. Personální podpora ZŠ (školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent, kariérový poradce)
2. Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti výuky
3. Inovativní vzdělávání
4. Vzdělávání pedagogů – profesní rozvoj.
Podpora pro ZŠ činí 5.969.881 Kč.

Náš projekt je tentokrát rozšířen i na aktivity školní družiny:
1. Spolupráce pracovníků ve školní družině
2. Inovativní vzdělávání
3. Vzdělávání pedagogů – profesní rozvoj.
Podpora pro ŠD činí 355.500 Kč.

KATEŘINKY PRO VŠECHNY IIIOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021497, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a na extrakurikulární a rozvojové aktivity.

Třetí projekt „Kateřinky pro všechny“ jsme zaměřili na aktivity, které se nám ve škole nejvíce osvědčily nebo se ukázaly jako potřebné:
1. Personální podpora ZŠ – školské poradenské pracoviště – speciální pedagog
2. Personální podpora ZŠ – školské poradenské pracoviště – školní psycholog
3. Vzájemná spolupráce pedagogů, tandemová výuka
4. Projektové dny ve škole
5. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Celková výše podpory činí 1.423.524 Kč.

KATEŘINKY PRO VŠECHNY II


Od 1.9.2019 – 28.2.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015902,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí 2.883.305 Kč.

Již druhý projekt „Kateřinky pro všechny“ jsme zaměřili na aktivity, které se nám ve škole nejvíce osvědčily nebo se ukázaly jako potřebné:
1. Personální podpora ZŠ (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog)
2.
Využití ICT ve vyučování
3.
Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze
4.
Projektové dny ve škole
5.
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Podpora pro ZŠ činí 2.314.484 Kč.

Náš projekt je tentokrát rozšířen i na aktivity školní družiny:
1. Personální podpora ŠD (školní asistent)
2.
Využití ICT ve vzdělávání
3.
Projektové dny ve ŠD
4.
Projektové dny mimo ŠD
Podpora pro ŠD činí 568.821 Kč.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

I v rámci současného projektu podpory zlepšování kvality základního vzdělávání a výsledků žáků chceme část  finančních prostředků zapojit do doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které by mělo pomoci těmto žákům lépe zvládat požadavky a výstupy školního vzdělávacího programu a které zajišťují naši vyučující.

V každém školním roce by měla proběhnout minimálně jedna etapa tohoto doučování (16 hodin), a to v období prosinec – duben. Vytypovaným žákům nabídneme doučování v základních předmětech (matematika, čeština, angličtina).

Doučování bude realizováno v každém předmětu 1x týdně ve stanovený čas, max. počet žáků v doučovací skupině je 5, minimální 3 žáci. Takto nízkopočetná skupina skýtá možnost doučit a „dohnat“, co nestihl žák v příslušné hodině, a tak dát žákovi možnost lépe se připravit pro další výuku. Aby náš projekt mohl mít úspěch, je nutná součinnost rodičů, žáků i vyučujících – žáci musí docházet pravidelně a řádně plnit zadané úkoly, rodiče budou informováni o průběhu a výsledcích doučování i o požadavcích na ev. domácí přípravu., učitelé se v rámci doučování budou zaměřovat zejm. na základní učivo, které je třeba pro další výuku daného předmětu. Toto doučování je žákům poskytováno zdarma, nicméně pokud se žák přihlásí, je třeba absolvovat celý pololetní cyklus.

Translate