Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU a jiných zdrojů

Kateřinky pro všechny II

Od 1.9.2019 – 28.2.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015902,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí 2.883.305 Kč.

Kateřinky pro všechny III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021497, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a na extrakurikulární a rozvojové aktivity. Celková výše podpory činí 1.423.524,- Kč.

Kateřinky pro všechny IV – JAK

Od 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004191, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu v oblasti školního poradenského pracoviště, profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a na rozvojové aktivity inovativního vzdělávání jak ve škole, tak ve školní družině. Celková výše podpory činí 6.325.381,- Kč.

Škola se v následujících dvou letech účastní projektu v rámci programu ERASMUS+ s názvem Zahraniční vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy vedeném pod číslem 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078953. Projekt potrvá po dobu 18 měsíců od 31. 12. 2022 do 30. 06. 2024. Jeho cílem je poskytnout učitelům vzdělávání v oblasti nových zahraničních trendů v několika oblastech. Jedná se o oblast jazykového vzdělávání, inkluze, celoživotního vzdělávání a informačních a digitálních technologií pro výuku. Učitelé jsou vybírání podle preferencí, konkurzem a vycestují do vybraných destinací v Evropě např. Irsko, Island, Estonsko nebo Malta, ve kterých proběhnou vzdělávací kurzy zahraničních akreditovaných škol. Maximální výše grantu činí 46.516 EUR.

Translate