Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PODPORA VÝUKY

V rámci se vzdělávacího procesu škola podporuje žáky, kteří mají zájem rozvíjet své dovednosti a schopnosti, současně věnuje péči i žákům s rizikem školní neúspěšnosti nebo žákům, kterým je potřeba poskytnout speciální pedagogickou péči.

Co všechno nabízíme a zajišťujeme?

ČINNOSTNÍ UČENÍmoderní činnostní vyučování je na věděckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.
Základním principem činnostního vyučování je probouzení zájmu (motivace) a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a pomůcek.
Chcete se o činnostním učení dozvědět více?

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ žáci ve všech ročnících zpracovávají přiměřeně svému věku a s ohledem na probírané učivo dva půlroční projekty, které využívají kreativitu žáků, práci s informacemi, propojování znalostí a dovedností z několika předmětů současně a v neposlední řadě i schopnost prezentovat svoji práci před ostatními. 

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ – hlavním cizím jazykem, který vyučujeme, je angličtina. Již od 1. třídy vnikají žáci do tajů cizího jazyka tak, aby byli schopní se postupně domluvit v základních životních situacích, naučili se dostatečné množství slovíček a zvládli i anglickou gramatiku a frazeologii. Tato výuka probíhá po celou dobu školní docházky. Od 8. ročníku pak nabízíme dva další cizí jazyky, ze kterých si žáci volí: němčinu nebo ruštinu. Za dva roky se žáci naučí základy těchto jazyků a mohou v dalším studiu pak tyto jazyky dále rozvíjet.

VÝUKA INFORMATIKY A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – od 2. třídy se žáci v hodinách informatiky postupně seznamují nejen s výpočetní technikou, ale i se zásadami, jak správně tyto prostředky používat. Při výuce má k dispozici každý svůj počítač, na kterém se postupně učí malování, napsat a upravit dokument ve Wordu, vytvořit a správně vyplnit tabulky a grafy v Excelu a zpracovat svoji vlastní prezentaci na dané téma v PowerPointu. Umí vyhledat na internetu požadované informace, použít je správně v další práci, učí se praktické dovednosti s počítačem pro jeho další použití.
V 9. ročníku se ke znalostem získaných v nižších ročnících ještě přidávají praktické znalosti a dovednosti ze světa financí – rozpočet, mzda, běžný účet, pojištění, půjčky a další informace, které mohou žáci potřebovat v dalším životě.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MIMO ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ – pražské instituce nabízejí nepřeberné množství doplňujících vzdělávacích aktivit, které jednotlivé třídy využívají. Ti nejmladší navštěvují vzdělávací zařízení v okolí: městskou knihovnu, Dům dětí a mládeže, Toulcův dvůr, ale i třeba zoologickou zahradu. Ti starší se pravidelně vydávají na komentované „toulky“ pražskými ulicemi a památkami, navštěvují planetárium, muzea a vybírají i z aktuální nabídky dalších institucí. Ti nejstarší pak v rámci doplnění výuky kromě pražských muzeí a dalších vzdělávacích zařízení navštěvují i místa mimo Prahu, aby si tak doplnili své vědomosti o přímý prožitek z některých významných nebo zajímavých míst (návštěva Terezína, elektrárny, dolu na stříbro apod.).
Všechny akce jsou zaneseny do měsíčních a týdenních plánů a můžete se o nich dozvědět v předstihu z našich webových stránek.

Translate