Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2019 – 2025


Školní vzdělávací program a průběh vzdělávání – radostná otevřená škola

Školní vzdělávací program – „Tvořivá škola Kateřinka“ vychází z činnostního učení, které je tím nejpřirozenějším způsobem výuky. Vedení školy, pedagogové i rodiče se s ním plně identifikují.

Reagovat na zákonné úpravy RVP a následně aktualizovat ŠVP i s ohledem na aktuální potřeby a možnosti školy (do budoucna např. zařadit 3. hodinu tělesné výchovy zaměřenou na bruslení pro mladší žáky a curling jako volitelný předmět pro starší žáky v rámci využití vznikajícího Areálu ledových sportů v těsné blízkosti školy).

Učební plán: na základě aktualizace ŠVP upravit i učební plán školy, využít disponibilních hodin (volitelné předměty).

Metody a formy práce: zavádění inovativních výukových metod, projektové dny (např. certifikace finančně gramotné školy, dny zdraví aj.), prvky programu Začít spolu (skupinová práce v „centrech“ jako vhodné doplnění činnostního učení), zajištění inkluze vč. asistentů pedagoga, pravidelná a systematická práce s žáky s rizikem školní neúspěšnosti – doučování (využití „šablon“ či vyhlašovaných výzev).

Podpora rozvoje osobnosti žáka: aktivizační učební metody jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, individuální přístup k žákům, vzdělávací aktivity formou osvětových přednášek, workshopů, soutěží, projektových dnů, nabídkou zájmových a volnočasových aktivit.

Školní dokumenty: provést revizi a aktualizaci školního řádu (zjednodušení, v souladu s aktuálními právními předpisy), doplnění a zpřehlednění pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Komunikace: využívání informačního systému školy Bakaláři – komunikace uvnitř školy i informovanost zákonných zástupců. Využívání webových stránek školy.

Informace o vzdělávací nabídce, přijímání k základnímu vzdělávání: pravidelná aktualizace webových stránek školy, při přijímání žáků respektování příslušných předpisů, včasná informovanost rodičů předškoláků před samotným zápisem (web školy, návštěva MŠ, dny otevřených dveří pro děti a rodiče).

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinci, nadaní žáci: aplikace všech aktuálních předpisů k inkluzi, využívání asistentů pedagoga, spolupráce s PPP, práce školního speciálního pedagoga a školní psycholožky (částečně hrazeno ze šablon), možnost školního cizojazyčného asistenta (hrazeno z výzvy Peníze pro Prahu). Zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky.

Existence žákovského parlamentu: dosáhnout vyšší participace žáků v rámci školy na samosprávě, rozvoj spoluodpovědnosti, umění kompromisu, komunikace, využít iniciativy samotných žáků.

Školní družina, školní klub a školní stravování: poskytování služeb ŠD pro žáky 1. – 4. ročníku, případně školní klub s ohledem na kapacitu, školní stravování pro žáky školy, závodní stravování pro zaměstnance školy, tvorba jídelníčků na základě moderních poznatků o výživě, dodržování spotřebního koše, individuální diety (cukrovka, celiakie, fenylketonurie). Zapojení se do programů např. Zdravá škola.

Prevence rizikového chování: práce školního metodika prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, pravidelná setkávání s třídními učiteli, třídnické hodiny, úzká spolupráce s OSVZ, OSPOD, kurátory. Každoroční zpracování a diskuze nad Preventivním programem školy a plánem práce školního metodika s důrazem na vyhodnocování bezpečnostních rizik, mimořádných událostí, řešení prevence šikany a záškoláctví. Podávání žádostí o granty v oblasti prevence (MČ, MHMP), specializované programy, spolupráce s krajskou metodičkou prevence.

Personální podmínky ke vzdělávání – vzdělaní kantoři

Pedagogičtí pracovníci (škola, školní družina, školní klub): včasné vyhodnocení personálních rizik, zejména v oblasti odborné kvalifikace a věkové struktury, obměna kvalifikovaných a aprobovaných pracovníků, péče o příchozí absolventy, podpora DVPP, umožňování nejen zvyšování, ale i doplňování kvalifikace zejména u perspektivních pracovníků.

Nepedagogičtí pracovníci (provoz, školní jídelna): péče o nepedagogické pracovníky s cílem držet kvalitní a stabilní tým, podpora sebevzdělávání.

Další vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) pracovníků: zpracování ročního plánu DVPP, podpora vzdělávání pracovníků dle aktuální potřeby školy, vzdělaná sborovna, vzdělané vedení.

Péče o zaměstnance: využití prostředků FKSP, podpora odpočinku, zlepšení pracovních podmínek na pracovišti.

Poradenské služby školy: poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování zvolených podpůrných opatření, prevence školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, metodickou podporu učitelům, spoluprací mezi školní psycholožkou, speciální pedagožkou, asistenty pedagoga, zákonnými zástupci. 

Stávající ředitelka: nabídnutí spolupráce v provozně-ekonomické oblasti a pedagogické činnosti.

Materiálně-technické podmínky školy – moderní škola

Budova školy, pavilony: spolupráce s JMM a příslušnými odbory MÚ Praha 11 s údržbou a plánovanou rekonstrukcí budovy školy (výměna původních dřevěných oken v pavilonu družiny, výměna dveří do atrií školy, úprava prostoru před školou), řešení havarijního stavu opěrné zdi mezi schodišti se stožáry pro vlajky, vytvoření venkovní stupňovité plochy pro široké využití. Nezbytná je také rekonstrukce sociálních zařízení (původní kóje z r. 1978). V dlouhodobém horizontu kompletní rekonstrukce jednotlivých pavilonů školy (rozvody, elektřina, voda, sociální zařízení, PC sítě, bezbariérovost, výtahy, spořící čidla, možnost instalace fotovoltaiky na ploché střechy pavilonů – snížení energetické náročnosti pavilonu, ve spolupráci se zřizovatelem (obdobně jako na P13). 

Sport: výměna stávajících zašlých plastových výplní oken v tělocvičně, zlepšení možnosti větrání v tělocvičnách, renovace podlahy v TV3, využívání přilehlých venkovních sportovišť, do budoucna možnost pravidelného bruslení – využití Areálu ledových sportů, rozšíření nabídky zájmových aktivit (kroužek curlingu, bruslení, malý hokejista), možnost zbudování workoutového hřiště na travnaté ploše.

Prostorové podmínky: rekonstrukce šaten, obměna klecových kojí za uzamykatelné skříňky. Postupná rekonstrukce podhledů chodeb, výměna stávajících plechových šablon za moderní s akusticky tlumícím efektem. Dovybavení odpočinkových míst na chodbách.

Učebny: vytvoření samostatné učebny jak pro aktivity I. stupně (Začít spolu – pracovní centra), tak pro II. stupeň (např. pro projektové dny) s odpovídajícím vybavením: relaxační místa, pracovní centra, prezentační prostředky. Realizace stupňovitě uspořádané třídy, auly s kapacitou alespoň 50 míst pro všestranné využití od přednášek, porad, seminářů, školení až po možnost pronájmů a získání finančních prostředků pro rozvoj školy.

Prostory školní družiny, školního klubu: zachování samotného pavilonu školní družiny, vrácení školního klubu do pavilonu ŠD, vybavení heren dle věku žáků, v rámci pavilonů školy přesun ročníků využívající těchto služeb blíže k danému pavilonu, blíže i ke ŠJ.

Školní jídelna (ŠJ): obměna a modernizace vybavení školní kuchyně, modernizace vestavěných chladících zařízení, doplnění myčky černého nádobí, výměna plechových podhledů jídelen za moderní kazety s akusticky tlumícím efektem. V dlouhodobém horizontu rekonstrukce varny a výdejen se zachováním rozložení spotřebičů.

Karty ISIC/ITYC: zavedení čipových karet (ITYC pro zaměstnance, ISIC pro žáky) docházkového systému, včetně možnosti otevírání vybraných vstupních dveří, spárováním s jídelnou, kopírkou.

Materiálně-technické vybavení pro vzdělávání: pravidelná obměna vybavení učeben nábytkem i ICT technikou, údržba specializovaných učeben. Doplnění interaktivních tabulí na každé patro. Využití výstupů z MAPu, obměna zařízení odborných kabinetů, výukové sbírky učebních pomůcek, nábytek. Realizace projektu „Papíromat“. Postupná obměna fondu učebnic a učebních pomůcek. Dotváření estetického a vlídného prostředí společných prostor (výmalba, krytina podlah).

Obnova a modernizace vybavenosti ICT: s ohledem na ŠVP pravidelná obměna výukových počítačů odpovídající aktuální výkonnostním požadavkům, využití finančních prostředků ze státního rozpočtu (ONIV) případně grantů např. investiční výzvy Peníze pro Prahu či aktivit vycházejících z MAPu, nebo sponzorských darů korporátů. Odprodej dosluhující ICT techniky zaměstnancům jako další zdroj příjmů.

Partnerství

a) spolupráce se zákonnými zástupci – rodiče vítáni

Informovanost rodičů a žáků prostřednictvím webových stránek školy, informační systém Bakaláři, plánované pohovory a třídní schůzky. Propagace a pozitivní image školy. Komunikace, přenos informací jako klíčový cíl.

Zapojení rodičů a žáků v orgánech školy (školská rada, žákovský parlament, klub přátel školy).

Budování tradic školy – roční plán práce školy ve spolupráci s KPŠ, společenské, sportovní a kulturní akce, rodičovské kavárny, vzdělávací programy, semináře.

b) spolupráce se zřizovatelem

Odbor školství: základní a hlavní článek komunikace se zřizovatelem. Projednávání, informování, spolupodílení se na řešení problematiky základního školství na P11, jak formou individuálních konzultací, tak i formou porad, poradního sboru apod.

Spolupráce s ostatními odbory, komisemi Rady MČ P11: spolupráce s ostatními odbory je dána jejich kompetencemi Komise pro výchovu a vzdělávání a komise finanční, které se bezprostředně zabývají problematikou školství.

Spolupráce s MČ P11: účast na společenských a kulturních akcích pořádaných MČ.

c) spolupráce s ostatními školskými subjekty – MŠ, ZŠ, ŠPZ

Mateřské školy: spolupráce zejména s MŠ v blízkém okolí školy – společné akce, pronájmy tělocvičen, setkávání se s rodiči předškoláků apod.

Základní školy v regionu Prahy 11: pokračování v nastavené spolupráci (porady ředitelů, pravidelná setkávání zástupců ŘŠ, v případě potřeby porady provozních zaměstnanců školy na konkrétní témata provozu (hospodářky, vedoucí školní jídelny).

Školské poradenské zařízení: prohlubování spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, pravidelné návštěvy pracovníků PPP ve škole.

d) spolupráce s ostatními subjekty

AR DELTA: intenzivní spolupráce s firmou, jak při výstavbě Areálu ledových sportů (bezpečnost žáků, škola jako účastník kontrolních dnů aj.), tak i při provozu (využití hodin zdarma pro bruslení žáků, nastavení pravidel venkovních sportovišť).

MČ Praha Újezd: současnou spolupráci rozšířit o spolupráci s ředitelem ZŠ Újezd (přijímání žáků do 1. ročníku, spádovost, přechod žáků do ZŠ Ke Kateřinkám, návaznost školních vzdělávacích programů, společné akce apod.)

Nestátní neziskové organizace: spolupráce s neziskovými organizacemi je orientována zejména na zajištění programu primární prevence (Proxima Sociale – práce s kolektivem, primární prevence rizikového chování, SANANIM – alkohol a kouření, Život bez závislostí – zdravý životní styl, Zdravotníci – Týden pro záchranu života a další).

Spolupráce s institucemi: Městská knihovna, IZS (Policie ČR: preventivní přednášky pro žáky na aktuální témata. Hasiči: program prevence před mimořádnými a krizovými událostmi, situacemi).

Translate