Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG INFORMUJE

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči.
Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, třídními učiteli i odbornými pracovníky školských poradenských zařízení.
Zajišťuje individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační.
Spolupracuje s asistenty pedagoga ve škole.

Prováděné činnosti:
Depistážní činnost – vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
Diagnostická činnost – vytyčení hlavních problémů dítěte, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).
Intervenční činnost – individuální či skupinová práce s dítětem, participace na vytvoření a naplňování individuálního vzdělávacího plánu žáka, úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, průběžné vyhodnocování činnosti, konzultace se zákonnými zástupci, pedagogy i dalšími odborníky.
Metodická a koordinační činnost – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, metodická podpora pedagogů – specifika výuky a možnosti žáků podle druhu a stupně postižení, návrhy metod a forem práce se žáky, dokumentace případů.

Translate