Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Škola má vypracovaný systém hodnotících nástrojů, které umožňují různé typy hodnocení.

 

Hodnocení známkou v rámci jednotlivých předmětů

 • K zajištění informovanosti rodičů o známkách slouží webová aplikace Bakaláři (pro žáky 1. ročníku žákovská knížka).
 • Za období 1. a 3. čtvrtletí jsou zapisovány výsledné známky z hlavních předmětů.
 • V případě slabého prospěchu jsou rodiče písemně informováni, jmenovitě zváni na třídní schůzky nebo pohovory.
 • Výsledkem hodnocení za pololetí je známka na vysvědčení.

Hodnocení žáka třídním učitelem

 • Všichni žáci jsou hodnoceni slovně třídním učitelem dvakrát ročně (1. a 3. čtvrtletí) na třídní schůzce, příp. na webové aplikaci Bakaláři.
 • Každé čtvrtletí vyhodnocuje třídní učitel aktivity žáků na pedagogické radě – podklad pro Akce za odměnu.
 • Chování žáka je hodnoceno v průběhu školního roku TU: pochvala, napomenutí , důtka třídního učitele.
 • Na závěr školního roku obdrží každý TU od KPŠ finanční částku, která slouží k ocenění nejlepších žáků třídy.

Evaluační listy – I.stupeň

 • Dvakrát ročně, vždy v pololetí a na konci roku, zpracovává I.stupeň evaluační listy: žáci v nich hodnotí, co se jim v jednotlivých předmětech povedlo, v čem mají rezervy a kde je potřeba se zlepšit.
 • Prostor dostanou pro vyjádření i vyučující, aby buď souhlasili se závěry žáků, nebo je doplnili, či poupravili.
 • V závěrečné fázi dostávají šanci i rodiče, aby v části „Jak to vidím“ napsali i oni, jak hodnotí uplynulý školní půlrok.
 • Evaluační listy si žáci zakládají do školního portfolia.

Evaluační testy – II.stupeň

 • Na II. stupni jsou zadávány evaluační testy 1x ročně, vždy po ukončení 1. pololetí. V 6. ročníku píší žáci souhrnný test z přírodovědných předmětů, v 7. až 9. ročníku vždy ze dvou vybraných hlavních předmětů (7.r. – český jazyk, anglický jazyk, 8.r. – český jazyk, matematika, 9.r. anglický jazyk, matematika).
 • V další etapě nejdřív žák a potom vyučující hodnotí svoje „účinkování“ v daném předmětu.
 • Na závěr dostanou možnost vyjádřit se i rodiče.

Vyhodnocení a oceňování úspěšných žáků:

 • Za každé čtvrtletí (4x ročně) vyhodnocuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními dva žáky za třídu (reprezentace školy v různých soutěžích, aktivní práce pro školu či třídu, sběr papíru, aktivní přístup k plnění školních úkolů, apod.), kteří jsou odměněni za své mimořádné aktivity speciální akcí pořádanou školou Akce za odměnu (ve spolupráci s KPŠ).

Evaluace prováděná žáky

 • Průběžné hodnocení vlastní práce v hodinách.
 • Prezentace ročníkových projektů.
 • Prezentace ze školních akcí na webových stránkách školy.
 • Dotazníky školy mapující např. hodnocení vyučovacích předmětů.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu, který je k dispozici u vedení školy a je vyvěšen na nástěnce u kanceláří školy.

Translate