Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE INFORMUJE

Školní metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování.

Úzce spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, školní psycholožkou i třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.

Podílí se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy.

Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Poskytuje metodickou podporu a pomoc při organizaci třídnických hodin.

Je koordinátorem žákovského parlamentu.

Spolupracuje s dalšími orgány zabývajícími se péčí o děti (Ped.psychologická poradna, OSPOD, ÚMČ Prahy 11, neziskové organizace).

PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Preventivní strategie naší školy vychází z aktuálních potřeb žáků. Každoročně sestavujeme Preventivní program školy. Obsahuje veškeré aktivity přímé i nepřímé primární prevence, na nichž se podílí škola ve spolupráci s externími organizacemi a Klubem přátel školy.

Dlouhodobě spolupracujeme s některými neziskovými organizacemi, např. Život bez závislostí (podílí se na prevenci pro žáky 1. až 4. tříd), Proxima Sociale (prevence pro 5. až 9. třídy), PRAK, Zdravotníci s.r.o., Imperativ. Nedílnou součástí preventivního působení jsou také besedy Policie ČR.

Finanční náklady na činnost těchto subjektů jsou z velké části hrazeny z prostředků získaných v rámci dotačních řízení od MHMP, popř. MČ Prahy 11.

Translate