Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Z HISTORIE DO SOUČASNOSTI

Současná ZŠ Ke Kateřinkám vznikla 1. července 1996 sloučením dvou škol ZŠ Ke Kateřinkám (dříve Zupkova) a ZŠ Tererova.

Jak jsme začínali
Vlastní historie školy začíná 4. září 1978, kdy byla slavnostně otevřena část Tererova. V tehdy 18-třídní budově bylo umístěno 33 tříd 1. – 6. ročníku. Z kapacitních důvodů byli žáci 7. – 9. ročníku přesunuti na ZDŠ K Milíčovu. Ve školním roce 1978/79 měla tato první část budoucí dvouškoly 1174 žáků, s průměrem 36 žáků na třídu a z důvodu nedostatečné kapacity 20 tříd směnovalo. V průběhu druhého pololetí se dokončovala i druhá část dvouškoly (Zupkova), kam se postupně přesunovala i část žáků, spádově sem patřících.

V pondělí 4. září 1979 se poprvé slavnostně otevřely obě školy: ZDŠ Zupkova a ZDŠ Tererova. V tomto roce zde byli umístěni žáci 1. – 7. ročníku (8. a 9. ročník dobíhal na Milíčově). Počet žáků mírně stoupl, ale využití celé budovy umožnilo, že průměrný počet žáků na třídu činil 32 v obou školách.
Ve školním roce 1980/81 nastoupilo do 44 tříd celkem 1371 žáků 1. – 8. ročníku. Směnovaly pouze 2.třídy. O rok později již byly obě školy úplné, tj. bylo zaplněno všech devět ročníků. Celkem zde bylo 1624 žáků v 50 třídách. I v tomto roce téměř 150 žáků směnovalo.

80. léta
V průběhu první poloviny 80. let počet dětí neustále stoupal a školy začínaly „praskat ve švech“. Počet žáků, který se postupně vyšplhal až ke 2000, si vynutil nejen směnný provoz, kdy druhá směna žáků a učitelů končila své vyučování až v 17,45 hod., ale i průměrný počet žáků ve třídě stoupl až na v současné době neuvěřitelných 39.

V polovině 80. let počet žáků kulminoval, a tak kromě směnného provozu a vysokého počtu žáků ve třídě byla škola nucena své žáky „vyvážet“ do jiných lokalit (do škol na Pankráci). Denně žáky I. stupně odvážely autobusy z křižovatky u dnešní Delvity. V zimních měsících, když nastaly mrazy, se běžně stávalo, že se děti po hodině marného čekání na autobus vracely domů.
Situace se částečně zlepšila v druhé polovině 80. let, kdy počet dětí mírně klesl a základní škola Zupkova získala detašované pracoviště ve Stříbrského ulici. Skončilo „vyvážení“ žáků a postupně i směnný provoz a začalo docházení žáků, kdy v „organizovaném hadu“ přecházelo každé ráno více než 100 dětí I. stupně pod dohledem učitelek na „Stříbro“. Kromě učeben zde byla i jídelna a školní družina, odkud se v 16 hodin děti přemísťovaly zpět do ŠD v hlavní budově. Základní škola Tererova v té době využívala přístavbu v těsné blízkosti školy (dnešní GJM).
Do normálu (tedy bez potřeby detašovaných pracovišť) se školy dostaly až na počátku 90. let, kdy začal počet dětí citelněji klesat.

1995 – vstup do právní subjektivity a první sloučení
Dalším mezníkem ve vývoji škol byl 1. leden 1995, kdy obě školy získaly právní subjektivitu, a jako příspěvkové organizace začaly zkoušet první kroky samostatné práce, rozhodování a financování. Velmi brzy se ukázalo, že v nových podmínkách by byla mnohem jednodušší a výhodnější existence pouze jednoho právního subjektu, neboť rozdělení komplexu na dvě školy bylo pouze umělé. Budova, byť s dvanácti pavilony a třemi spojovacími chodbami, měla společné zázemí (školní kuchyně, tělocvičny, výměník tepla) a pro fungování a financování bylo potřeba sjednotit celý areál pod jedno vedení.

A tak 1. července 1996 byly z rozhodnutí zřizovatele MČ Praha 11 sloučeny ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ Tererova pod jedno ředitelství se sídlem Ke Kateřinkám 1400. Po sloučení měla škola 32 tříd se 737 žáky. V průběhu šesti následujících let klesl postupně počet tříd na 25 s celkovým počtem 612 žáků.

Měnící se tvář školy
Období po sloučení škol bylo dobou, kdy se výrazně změnila tvář školy jak navenek, tak uvnitř.

Dotace MČ Praha 11 umožnily zateplení obvodového pláště, rekonstrukci a zateplení spojovacích chodeb, regulaci tepla a teplé vody, novou vzduchotechniku ve školní kuchyni, výměnu osvětlení ve většině tříd.
Z grantu MHMP a MČ Praha 11 bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště a rekonstruována doskočiště pro skok do dálky.
Opravu a rekonstrukci žákovských toalet škola z větší části hradila ze svých ušetřených prostředků, stejně jako vybudování hřiště pro školní družinu, vybavení jedné ze dvou školních jídelen, postupné vybudování odborných učeben fyziky, chemie, počítačových učeben a dovybavení sedmi heren školní družiny, které sídlí v samostatném pavilonu.
Škola se změnila nejen navenek, ale i tím, co svým žákům nabízela.
Počet zájmových kroužků každoročně přesahoval číslo 25; v prvních třídách si žáci mohli zvolit jako nepovinný předmět jednu z výchov (tělesnou, hudební nebo výtvarnou); kromě běžné integrace se škola začala věnovat ve speciálním programu žákům se specifickými poruchami učení a nabízela dětem 1.-5. tříd výuku práce na PC v projektu zájmových kroužků „Jsem malej, ale šikovnej“.

Druhé sloučení – školní rok 2002/2003
Další událostí, která bezesporu ovlivnila život školy, bylo rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 11 ze dne 22.listopadu 2001, kterým bylo rozhodnuto, že se k 1.červenci 2002 naše základní škola sloučí se ZŠ Křejpského pod jedno ředitelství se sídlem v ZŠ Ke Kateřinkám. Budova školy opět začala plně sloužit potřebám základního školství, takže nebyl problém pojmout 865 žáků ve 39 třídách, přemístit školní družinu do nových prostor (10 heren, knihovna, PC učebna a další zázemí) a přivítat další pracovníky, jejichž počet se zvýšil na 91.

I v tomto školním roce se podařilo zlepšit zázemí školy: nová multimediální učebna, učebna pro skupinové vyučování, druhá počítačová učebna byla vybavena 12 novými PC, v hlavní hale byl instalován druhý počítač pro objednávky a odhlášky obědů a stále populárnější internetový koutek, kde byl dětem přístupný počítač po celý den. Nového zařízení se dočkala i druhá školní jídelna.
Ani v průběhu hlavních prázdnin se ve škole nezahálelo. Nejdůležitější byla výměna oken na západních stranách pavilonů B2, D1 a D2 a oprava světlíků nad šatnami. Obě tyto akce měly za úkol zamezit zatékání do školní budovy při každém větším dešti. Proběhlo také malování některých pavilonů a rekonstrukce posledních šesti sociálních zařízení, která ještě byla v původním, již nevyhovujícím, stavu.

Oslavy 25. výročí školy – 2004
Čas utíká jako voda a druhé pololetí sebou přineslo usilovnou přípravu na oslavy 25. výročí školy. Březnový společenský večer pro rodiče a přátele školy nastartoval tu správnou atmosféru a pak už se jenom vymýšleno, zkoušelo a připravovalo tak, aby červnový týden oslav dopadl co nejlépe.

Na každý den posledního červnového týdne byla naplánována nějaká zajímavá akce pro malé i větší žáky, pro současné i bývalé pracovníky školy a samozřejmě jsme nezapomněli ani na rodiče.
Dětem se asi nejvíce líbil program prvního a posledního dne oslav. V pondělí se malí i velcí mohli proskákat na obřím skákadle a v pátek nám brněnská společnost Zeyferus předvedla na školním hřišti kolekci dravých ptáků, včetně ukázek lovu.
Rodiče se v úterý odpoledne mohli přijít podívat na to, jak fungují některé kroužky v praxi – největší zájem byl o sportovní kroužky moderní a sportovní gymnastiky; děti z kroužku vaření připravily pro rodiče chutné občerstvení. Děvčata, kterým učarovalo paličkování, ukázala, že se nemusí za své výtvory vůbec stydět.
Vrcholem celého týdne však byla školní akademie. Celou středu jsme s obavami sledovali oblohu a odhadovali, zda zmokneme. Nakonec jsme vsadili na štěstí a akademie se pro více než 800 diváků konala v atriu pod otevřeným nebem. Štěstí nám skutečně neskutečně přálo, protože půl hodiny po skončení akademie, která měla velký úspěch, se spustil liják, který však všechny účastníky, diváky a pořadatele zastihl až doma.

Začátky vlastního vzdělávacího programu (2005 – 2007)
Nové vzdělávací dokumenty vycházející z tzv. Bílé knihy dovolily škole nejen pracovat na novém školním vzdělávacím programu, ale také jej od školního roku 2005/06 začít v 1. a 6. ročníku postupně realizovat. Kromě nových postupů (činnostní učení, projektové vyučování) umožnil zejména připravit vzdělávací program a učební plán podle možností a potřeb nejen školy, ale zejména samotných žáků.

A tak jsme začali učit již od 1.ročníku angličtinu a od 2.ročníku se součástí učebního plánu stala informatika. Na II.stupni se mohly posílit formou seminářů nejen základní předměty čeština a matematika, ale pevnou součástí se stal i projektový seminář, jehož výsledkem jsou dlouhodobé projekty přírodovědné a společenskovědní.
Nově se učí pracovat nejen žáci, ale i učitelé. Dopad má nově koncipovaný vzdělávací program nazvaný Tvořivá škola Kateřinka i na práci školní družiny, která postupně připravuje svůj program s pracovním názvem Deset objevných cest s Kateřinkou.
Škola se zařadila do sítě tvořivých škol a získala tak možnost přístupu k řadě materiálů a školení zdarma, přičemž zejm. poznatky ze školení jsou velkým přínosem pro výuku formou činnostního učení. Při hledání vhodných učebnic pro II.stupeň jsme navázali úzkou spolupráci s nakladatelstvím Fraus, jehož učebnice splňují naše představy o tom, jak by měla moderní učebnice vypadat. Od školního roku 2007/08 jsme podepsali s nakladatelstvím smlouvu o partnerství, které umožní škole získat výhodně veškeré nové produkty, včetně interaktivních učebnic, které bude Fraus uvádět na trh od září 2007.
Ve školních letech 2005/06 a 2006/07 se také výrazně zlepšilo vybavení školy. Učebna s interaktivní tabulí umožňuje zejm. na I.stupni netradiční a zajímavou výuku pomocí „chytré tabule“. Nově vybudované infocentrum v sobě zahrnuje několik učeben dohromady – knihovnu, studovnu, minipočítačovou učebnu a ozvučenou dataprojekci; učebna slouží nejen k výuce, ale i k aktivitám mimo vyučování. Vzhledem k tomu, že ambicí našeho vzdělávacího programu je připravovat děti pro život, byla na počátku roku 2007 „uvedena do provozu“ nová odborná učebna – cvičná kuchyňka; moderní prostor a vybavení umožní žákům nejen naučit se připravovat základní pokrmy, ale i seznámit se a naučit se používat i udržovat moderní kuchyňské vybavení.
Práce na vzdělávacím programu nekončí, všichni žáci budou pracovat v rámci nového programu až od školního roku 2009/10.

Oslavy 30. výročí školy – 2009
Pět let uteklo jako voda a škola stála před kulatým jubileem – slavila třicetiny.

Ve dnech 15.-19.června 2009 probíhal na naší škole týden oslav tohoto významného výročí. Zahájili jsme opravdu zvesela maškarním průvodem, rachot bubnů nás provázel Jižním Městem, sbíhali se lidé známí i neznámí, mávaly nám děti z mateřských školek.
Během celého týdne si žáci užívali soutěží všeho druhu, od poznávacích a vědomostních až po ryze sportovní, v dopoledních i odpoledních hodinách. Ani rodiče nepřišli zkrátka – připravili jsme pro ně prezentaci kroužků, netradiční třídní schůzku s dětmi, závod rodinných týmů i nádherné setkání jen pro „dospěláky“.
K úspěšným akcím patřila také prezentace Integrovaného záchranného systému a večerní ohňostroj na školním hřišti. Náročný týden jsme zakončili Dnem splněných přání.
Velkolepé oslavy finančně podpořily i Městská část Praha 11 a Klub přátel školy!

Oslavy 35. výročí školy – 2014

Translate