Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ CÍLE (rozvoj klíčových kompetencí)

 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.
 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.
 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.
 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.
 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Další cíle školy

 1. Školní družina jako nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu.
 2. Zájmová činnost jako prevence rizikového chování žáků a možnost rozvíjení přirozených schopností a dovedností dětí.
 3. Systematické seznamování rodičovské veřejnosti (zejm. rodičů předškoláků) se školním vzdělávacím programem a dalšími aktivitami školy.
 4. Prezentace školy a celoškolní akce školy jako základ budování příznivého image školy.
Translate