Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

I. Charakteristika domácí přípravy žáků
Domácí příprava (DP) žáků tvoří doplněk vzdělávací činnosti školy, která se odehrává zejm. v rámci školního vyučování. DP je zvláštním druhem samostatné činnosti žáka, který se zpětně promítá do školního vyučovacího procesu.

II. Cíle domácí přípravy
1. Procvičení a upevnění učiva jako předpoklad pro lepší zvládnutí školní práce

2. Ověřování úrovně pochopení učiva jako zpětná vazba pro žáka i učitele
3. Práce s chybou
4. Rozvoj gramotností – zejm. čtenářské, matematické, informační
5. Rozvoj kompetencí – zejm. kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a pracovní

III. Obecné zásady
1. Zadávání domácí přípravy a úkolů – kompetence vyučujícího

2. Domácí příprava neobsahuje osvojení nové, neprobrané látky
3. Promyšlené zadávání domácích úkolů (DÚ) s jasným didaktickým cílem
4. Úkoly přiměřené věku, schopnostem a materiálnímu vybavení žáků (škola poskytne pro náročnější úkoly i možnost využít vybavení ICT školy)
5. Úkoly přehledně a srozumitelně zadané, různorodé
6. Není podmínkou zadávat úkoly jednotně – možná diferenciace obtížnosti, zpracování, rozsahu apod.; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami DÚ dle individuálního vzdělávacího plánu
7. Zadáváme i dobrovolné úkoly (s vhodnou motivací)
8. Dlouhodobé (rozsáhlejší) úkoly mají delší čas na vypracování (min. 14 dní)
9. Je omezeno zadávání úkolů na víkendy a prázdniny

IV. Formy domácí přípravy
1. Příprava na další vyučovací den – učebnice, sešity, další pomůcky a potřeby dle rozvrhu a pokynů vyučujících

2. Ústní příprava na výuku – čtení (na I. stupni doporučujeme pravidelně), slovíčka, nácvik rozhovorů, …
3. Písemné úkoly – procvičování do sešitu nebo pracovního sešitu, čtenářský deník, …
4. Příprava na ústní a písemné zkoušení a opakování
5. Práce s médii – vyhledávání na internetu a v dalších informačních zdrojích, zpracování PP prezentace, referát, …

V. Zdroje a podpora pro domácí přípravu žáků
1. Základním zdrojem pro domácí přípravu je učebnice, mapa, zápis v sešitě, či jiné předané dokumenty

2. Některé úkoly předpokládají práci s médii, zejm. internetem
3. Žáci mohou využívat pro plnění úkolů Infocentrum – knihovna, připojení na internet
4. Na webových stránkách např. skolakov.eu, online učebnice materiály pro opakování (typové příklady, tematické okruhy, kontrolní otázky aj. )
5. Vyučující poskytnou na požádání konzultaci

VI. Kontrola a hodnocení domácí přípravy
1. Příprava pomůcek a potřeb pro vyučování je základním předpokladem pro zdárný průběh vyučovacího procesu, jejich absence může vést k nesplnění úkolů v rámci vyučovací hodiny a v důsledku toho i ke klasifikaci známkou nedostatečně

2. Vyučující provádí kontrolu správnosti DÚ, a to různými formami podle věku, typu úkolu apod.; dává možnost položení otázek ke kontrolovanému úkolu
3. Domácí úkoly se neklasifikují, znalosti jsou v případě potřeby ověřovány jiným adekvátním způsobem
4. V rámci hodnocení domácí přípravy a domácích úkolů využívá učitel zejm. kladné hodnocení a pozitivní motivaci
5. Domácí příprava je součástí autoevaluace (sebehodnocení) žáka
6. Nedostatečnou domácí přípravu, která se u žáka projevuje rizikem školní neúspěšnosti, projedná se zákonnými zástupci třídní učitel žáka

VII. Spolupráce s zákonnými zástupci/rodiči
1. Zapojení a pomoc rodičů se předpokládá u domácí přípravy žáků nižších ročníků I. stupně

2. Rodiče neodpovídají za věcnou správnost, úkoly neopravují, nemusí je podepisovat (s výjimkou 1. a 2. ročníku)
3. Rodiče poskytují dětem podle svých možností vhodný prostor a čas pro domácí přípravu
4. Rodiče motivují své dítě k domácí přípravě a spolupracují se školou zejm. v případě, kdy nedostatečnost domácí přípravy se projevuje rizikem školní neúspěšnosti

VIII. Ostatní ustanovení
1. Zadání domácího úkolu v písemné formě zaznamenává vyučující do třídní knihy (Domácí úkoly – s vyznačení Text úkolu, Datum zadání, Datum odevzdání, Typ úkolu)

2. Kontrolou dodržování koncepce včetně četnosti, rozsahu atd. je pověřen pro danou třídu její třídní učitel
3. Přílohou této koncepce jsou tabulku specifikující domácí přípravu podle ročníků a předmětů (oblastí)
4. S Koncepcí domácí přípravy žáků školy budou seznámeni zákonní zástupci vždy na prvních třídních schůzkách, koncepce bude zveřejněna na webových stránkách školy

Translate