Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby přímo ve škole jsou zajišťovány výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, školní psycholožkou a od školního roku 2017/18 také školní speciální pedagožkou. Nejbližšími spolupracovníky – konzultanty jsou zejm. třídní učitelé a další vybraní pedagogové.
Za celou oblast poradenství a prevence zodpovídá ředitel školy.

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. Zabývá se zejm. žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích  potřeb (SVP), připravuje podmínky pro integraci žáků se SVP a koordinuje vzdělávací opatření pro tyto žáky. V rámci kariérního poradenství spolupracuje se školní psycholožkou, poskytuje služby kariérního poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Školní metodik prevence zajišťuje tedy metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování žáků a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikových projevů chování ve škole, organizuje preventivní akce, má na starosti granty v oblasti prevence.

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Mezi diagnostické činnosti patří zejm. diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, depistáž a diagnostika nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu ve třídě. V rámci konzultační, poradenské a intervenční činnosti se jedná např. o individuální případovou práci se žáky v osobních problémech (konzultace,vedení), krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.), kariérové poradenství u žáků, podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Spolupracuje na stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy,  participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, realizuje intervenční činnosti (individuální práce se žákem, provádění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků).

Translate