Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG INFORMUJE

Činnost školního psychologa:

  • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
  • poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • poskytování poradenství pro rodiče a pomoc žákům při výchovně vzdělávacích problémech ve škole
  • práce s třídními kolektivy a provádění sociometrických měření
  • práce se stresovanými dětmi, aktuálními osobními, vztahovými a podobnými problémy
  • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • poskytování konzultací pedagogům
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními

VIZITKA ŠP

Jméno
PhDr. Leona Pločková Koutenská

Telefon
226 809 736

E-mail
koutenska@zskaterinky.cz

Kancelář
C1 přízemí (u rybiček)

Konzultační hodiny
Pondělí a Středa

VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY

V článku Informace o přijímacím řízení na střední školy najdete informace o postupu podávání přihlášek, termínech a také odkazy, kde najít informace o středních školách.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:
www.infoabsolvent.cz

Translate