Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLSKÁ RADA

Zřízení školské rady ukládá § 167 školského zákona (561/2004 Sb.).
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel (MČ Praha 11), který stanovil počet jejích členů na šest. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Složení školské rady
(po jmenování zástupců zřizovatele a doplňovacích volbách zástupců z řad rodičů září 2022):

Předseda:
Barbora Doubková

Členové:
Mgr. Vladislava Smetanová
Mgr. David Hennlich
plk. Ing. Jiří Španer
Klára Urbanová
Mgr. Blanka Janečková

Emailový kontakt na předsedu ŠR:
doubkova.b@centrum.cz

Translate