Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2023

Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy je do 1. března.

Přihlášky jsou dvě a jsou stejné. Jedna se pošle na 1. školu, druhá na 2. školu. Pokud je škola stejná (přihlášky se liší jen oborem vzdělávání) je nutné poslat obě přihlášky na uvedenou adresu školy.

Základní škola nejprve vydá žákům formulář (přes třídní učitele) na kontrolu osobních údajů, který žák vrátí do školy s vyplněním zvolených středních škol. Základní škola pak vydává žákům přihlášky s vytištěnými údaji. Zbylé údaje doplní zákonní zástupci hůlkovým písmem modrou nebo černou propiskou. Kolonky bez potřeby vyplnění, zůstávají volné a neproškrtávají se.

Na přihlášku je nutné vyplnit:

  • Termín přijímací zkoušky najdete na webech příslušných středních škol. Volte je tak, aby se nekryly. Bližší informace naleznete též na www.cermat.cz. Na uvedeném webu jsou i ilustrační přijímací testy a další užitečné informace.
  • Dále pak podpis uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.
  • Pro rychlejší komunikaci se střední školou je vhodné doplnit telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného zástupce.
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání je nutné jen u oborů, kde to ředitelství střední školy vyžaduje, viz weby příslušných škol.

Přihlášku odešlete nejlépe doporučeným dopisem nebo zaneste osobně na adresu zvolené školy. Informace o volných místech do druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu na portálech příslušných krajů.

Co ještě musíte udělat, pokud bude Vaše dítě na střední školu přijato?

  1. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
  2. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.
  3. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí.

Termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání:
   1. termín:   13. dubna 2023
   2. termín:   14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
   1. termín:   17. dubna 2023
   2. termín:   18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 10. a 11. května 2023.

V případě nepřijetí odešle nepřijatým studentům ředitel střední školy Rozhodnutí o nepřijetí. Je nutné si ho vyzvednout co nejdříve, bude uloženo 5 dní, pak bude považováno za doručené. Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat řediteli střední školy odvolání proti rozhodnutí.

Kontaktní osoba:
Poradenství pro volbu dalšího studia, shromažďování potřebných údajů k vyplnění přihlášek a tisk přihlášek zajišťuje zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Mašínová, masinova@zskaterinky.cz 

Translate